وضعیت سرمایه گذاری در استان کرمان

۹۶/۰۶/۲۸ شماره 81 ۸۱
شماره 81 ۸۱
اقتصاد کرمان شماره ۸۱ ۹۶/۰۶/۲۸