وضعیت عمرانی شهر بسیار نا امید کننده است

۹۶/۰۶/۰۴ شماره 110 ۱۱۰
شماره 110 ۱۱۰
نسیم امید شماره ۱۱۰ ۹۶/۰۶/۰۴