وضعیت قرمز آب در 15 شهر کرمان

۹۶/۰۳/۲۰ شماره 575 ۵۷۵
شماره 575 ۵۷۵
استقامت شماره ۵۷۵ ۹۶/۰۳/۲۰