وضعیت پارک علم و فناوری کرمان مطلوب نیست

۹۶/۱۲/۰۵ شماره 212 ۲۱۲

۲۱۲

۲۴
شماره 212 ۲۱۲
هفتواد شماره ۲۱۲ ۹۶/۱۲/۰۵