وضعیت کرمان در زمینه معادن و امنیت ان ها خوب نیست

۹۶/۰۷/۲۳ شماره 2301 ۲۳۰۱
شماره 2301 ۲۳۰۱
ندای وحدت شماره ۲۳۰۱ ۹۶/۰۷/۲۳