وعده مسئولین در خصوص تکمیل محور کمربندی سیرجان

۹۴/۱۰/۲۰ شماره 675 ۶۷۵
شماره 675 ۶۷۵
نگین سیرجان شماره ۶۷۵ ۹۴/۱۰/۲۰