وقتی زلزله دست پیمانکاران خیانت کار را رو میکند

۹۶/۰۸/۲۷ شماره 199 ۱۹۹

۱۹۹

۱۶
شماره 199 ۱۹۹
هفتواد شماره ۱۹۹ ۹۶/۰۸/۲۷