وقتی زلزله دست پیمانکاران خیانت کار را رو میکند

۹۶/۰۸/۲۷ شماره 199 ۱۹۹
شماره 199 ۱۹۹
هفتواد شماره ۱۹۹ ۹۶/۰۸/۲۷