وقف بر بهداشت و درمان از حوزه های مورد توجه اوقاف است

۹۶/۰۳/۰۴ شماره 2204 ۲۲۰۴
شماره 2204 ۲۲۰۴
ندای وحدت شماره ۲۲۰۴ ۹۶/۰۳/۰۴