وقوع اکثر جرایم ناشی از ناآگاهی بیکاری و بی توجهی مرتکبین به ارزشها و هنجارهای اجتماعی است

۹۵/۰۸/۰۴ شماره 42 ۴۲
شماره 42 ۴۲
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۲ ۹۵/۰۸/۰۴