ولید مس در ایران به 400 هزار تن خواهد رسید

۹۶/۰۴/۱۳ شماره 2230 ۲۲۳۰
شماره 2230 ۲۲۳۰
ندای وحدت شماره ۲۲۳۰ ۹۶/۰۴/۱۳