ویژه در گذشت ایت الله هاشمی

۹۵/۱۰/۲۳ شماره 153 ۱۵۳

۱۵۳

۱۱۱
شماره 153 ۱۵۳
طلوع بم شماره ۱۵۳ ۹۵/۱۰/۲۳