و پدیده شاندیز

۹۵/۰۱/۲۸ شماره 523 ۵۲۳
شماره 523 ۵۲۳
استقامت شماره ۵۲۳ ۹۵/۰۱/۲۸