پاسخ دفتر الله مکارم شیرازی به یک شبه

۹۶/۰۱/۲۷ شماره 2172 ۲۱۷۲
شماره 2172 ۲۱۷۲
ندای وحدت شماره ۲۱۷۲ ۹۶/۰۱/۲۷