پاسخ شرکت خودروسازی راین به برخی شایعات در خصوص تعطیلی کارخانه

۹۶/۰۴/۱۱ شماره 163 ۱۶۳

۱۶۳

۲۷
شماره 163 ۱۶۳
طلوع بم شماره ۱۶۳ ۹۶/۰۴/۱۱