پاسخ مدیر عامل آبفای کرمان به عضو شورای شهر : اگر میدانستید آب آلوده است چرا 2 سال سکوت کردید؟ عضو هیات مدیره فرودگاه های کشور : تعطیل میشود مدیر کل جدید فرودگاه کرمان : تعطیل نمیشود

۹۵/۰۴/۰۳ شماره  657 ۶۵۷

۶۵۷

۴۵
شماره  657 ۶۵۷
پیام ما شماره ۶۵۷ ۹۵/۰۴/۰۳