پاسخ مقامات استان کرمان به منتقدان پروژه های شهری

۹۴/۱۰/۲۳ شماره 540 ۵۴۰
شماره 540 ۵۴۰
پیام ما شماره ۵۴۰ ۹۴/۱۰/۲۳