پاکسازی نمادین یکی از مسیر های گردشگری کرمان توسط مسئولین

۹۵/۰۱/۱۸ شماره 594 ۵۹۴
شماره 594 ۵۹۴
پیام ما شماره ۵۹۴ ۹۵/۰۱/۱۸