پایان ساخت دروازه اصلی بم؛ بزودی

۹۶/۰۸/۱۶ شماره 173 ۱۳۷

۱۳۷

۲۵
شماره 173 ۱۳۷
طلوع بم شماره ۱۳۷ ۹۶/۰۸/۱۶