پایان عملیات گروگان گیری در فاریاب

۹۶/۰۳/۲۸ شماره 2219 ۲۲۱۹
شماره 2219 ۲۲۱۹
ندای وحدت شماره ۲۲۱۹ ۹۶/۰۳/۲۸