پایان مرمت ارگ بم تا 2 سال آینده

۹۶/۰۵/۲۴ شماره 11 ۱۱
شماره 11 ۱۱
صدای تاک شماره ۱۱ ۹۶/۰۵/۲۴