پایان کار 70 درصد مسکن مهر استان کرمان

۹۴/۱۰/۲۰ شماره 537 ۵۳۷

۵۳۷

۵۵
شماره 537 ۵۳۷
پیام ما شماره ۵۳۷ ۹۴/۱۰/۲۰