پایداری تاسیسات شبکه در پی دومین زلزله بزرگ منطقه هجدک کرمان

۹۶/۰۹/۲۶ شماره 2341 ۲۳۴۱
شماره 2341 ۲۳۴۱
ندای وحدت شماره ۲۳۴۱ ۹۶/۰۹/۲۶