پایین بودن عمر مفید پروژه های عمرانی استان کرمان

۹۶/۰۸/۰۹ شماره 86 ۸۶
شماره 86 ۸۶
اقتصاد کرمان شماره ۸۶ ۹۶/۰۸/۰۹