پای غول خشکسالی روی گلوی کویرنشینان

۹۵/۰۹/۲۳ شماره 2098 ۲۰۹۸
شماره 2098 ۲۰۹۸
ندای وحدت شماره ۲۰۹۸ ۹۵/۰۹/۲۳