پای قرارگاه خاتم به سیرجان باز شد

۹۵/۰۵/۱۷ شماره 13 ۱۳
شماره 13 ۱۳
نگین سیرجان شماره ۱۳ ۹۵/۰۵/۱۷