پدرسردار سر افراز سلیمانی دار فانی را در کرمان وداع گفت

۹۶/۰۸/۱۰ شماره 2313 ۲۳۱۳
شماره 2313 ۲۳۱۳
ندای وحدت شماره ۲۳۱۳ ۹۶/۰۸/۱۰