پذیرفته شدن اعتراض ابراهیم جهانگیری توسط شورای نگهبان

۹۴/۱۱/۲۵ شماره 680 ۶۸۰
شماره 680 ۶۸۰
نگین سیرجان شماره ۶۸۰ ۹۴/۱۱/۲۵