پرداخت 1420میلیارد تومان در حوزه تعهدات تامین اجتماعی کرمان

۹۶/۰۴/۲۰ شماره 2235 ۲۲۳۵
شماره 2235 ۲۲۳۵
ندای وحدت شماره ۲۲۳۵ ۹۶/۰۴/۲۰