پرداخت 220 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان کرمان

۹۶/۰۲/۱۲ شماره 70 ۷۰
شماره 70 ۷۰
اقتصاد کرمان شماره ۷۰ ۹۶/۰۲/۱۲