پرداخت 7400 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در کرمان

۹۶/۰۴/۲۰ شماره 75 ۷۵
شماره 75 ۷۵
اقتصاد کرمان شماره ۷۵ ۹۶/۰۴/۲۰