پرواز امیدبخش هشتگ ها رئیس شورای شهر بم در نشست با مستندسازان جشنواره سینما حقیقت در بم

۹۵/۰۹/۲۳ شماره 151 ۱۵۱

۱۵۱

۹۲
شماره 151 ۱۵۱
طلوع بم شماره ۱۵۱ ۹۵/۰۹/۲۳