پروفسور محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان شد

۹۴/۰۹/۰۴ شماره 822 ۸۲۲
شماره 822 ۸۲۲
ذوالفقار شماره ۸۲۲ ۹۴/۰۹/۰۴