پرونده تخریب خانه شهر بسته شد

۹۶/۰۴/۱۳ شماره 66 ۶۶
شماره 66 ۶۶
فردای کرمان شماره ۶۶ ۹۶/۰۴/۱۳