پرونده مهدی جهانگیری در کرمان مطرح است

۹۶/۰۷/۱۷ شماره 2296 ۲۲۹۶
شماره 2296 ۲۲۹۶
ندای وحدت شماره ۲۲۹۶ ۹۶/۰۷/۱۷