پروژه های قابل افتتاح در سفر رییس جمهور به کرمان

۹۶/۰۲/۰۳ شماره 2178 ۲۱۷۸
شماره 2178 ۲۱۷۸
ندای وحدت شماره ۲۱۷۸ ۹۶/۰۲/۰۳