پروژه گندله ساز 2 ؛ کشور را از واردات گندله آهن بی نیاز میکند

۹۵/۰۸/۰۹ شماره 24 ۲۵
شماره 24 ۲۵
نگین سیرجان شماره ۲۵ ۹۵/۰۸/۰۹