پزشک وظیفه شناس در کرمان تقدیر شد

۹۵/۰۸/۱۲ شماره 2071 ۲۰۷۱
شماره 2071 ۲۰۷۱
ندای وحدت شماره ۲۰۷۱ ۹۵/۰۸/۱۲