پسته از نظر قیمت اوضاع مناسبی ندارد

۹۵/۰۷/۰۴ شماره 21 ۲۱
شماره 21 ۲۱
نگین سیرجان شماره ۲۱ ۹۵/۰۷/۰۴