پسته مهم ترین کالای صادراتی کرمان با کاهش صادرات روبرو شده است

۹۴/۱۱/۲۰ شماره 563 ۵۶۳
شماره 563 ۵۶۳
پیام ما شماره ۵۶۳ ۹۴/۱۱/۲۰