پس ازافشای وجود مناطق تاریخی رخ داد: ورود حفاران غیر مجاز به شرق استان

۹۶/۰۱/۲۶ شماره 568 ۵۶۸
شماره 568 ۵۶۸
استقامت شماره ۵۶۸ ۹۶/۰۱/۲۶