پس از تنبیه بدنی دانش آموز در رودبار : مدیر آموزش و پرورش رودبار جنوب استعفا کرد

شماره 64 ۶۴
ندای اعتدال کرمان شماره ۶۴ ۹۶/۰۱/۲۹