پس چه کسی می ماند؟

۹۶/۰۵/۳۱ شماره 2266 ۲۲۶۶
شماره 2266 ۲۲۶۶
ندای وحدت شماره ۲۲۶۶ ۹۶/۰۵/۳۱