پشت کردن کرمان به انقلاب صنعتی چهارم

۹۵/۰۸/۲۵ شماره 642 ۴۶۲
شماره 642 ۴۶۲
امیدکرمان شماره ۴۶۲ ۹۵/۰۸/۲۵