پلمپ سه رستوران متخلف در هفت باغ کرمان

۹۶/۰۳/۱۶ شماره 2211 ۲۲۱۱
شماره 2211 ۲۲۱۱
ندای وحدت شماره ۲۲۱۱ ۹۶/۰۳/۱۶