پلمپ 42 حلقه چاه غیر مجاز در انار

۹۷/۰۲/۱۱ شماره 306 ۳۰۶

۳۰۶

۳۰
شماره 306 ۳۰۶
سمنگان شماره ۳۰۶ ۹۷/۰۲/۱۱