پلمپ94 واحد صنفی متخلف فاقد پروانه کسب

۹۶/۰۶/۰۷ شماره 2271 ۲۲۷۱
شماره 2271 ۲۲۷۱
ندای وحدت شماره ۲۲۷۱ ۹۶/۰۶/۰۷