پل باغ ملی ناقص افتتاح نشود

۹۶/۱۱/۱۴ شماره 506 ۵۰۶
شماره 506 ۵۰۶
استقامت شماره ۵۰۶ ۹۶/۱۱/۱۴