پهباد رصد معادن در کرمان به پرواز در آمد

شماره 49 ۴۹
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۹ ۹۵/۰۹/۲۳