پهباد رصد معادن در کرمان به پرواز در آمد

۹۵/۰۹/۲۳ شماره 49 ۴۹
شماره 49 ۴۹
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۹ ۹۵/۰۹/۲۳