پورابراهیمی در صحن علنی مجلس مطرح کرد : قوانین مزاحم، سد راه بهبود فضای کسب و کار

۹۶/۰۲/۰۶ شماره 69 ۶۹
شماره 69 ۶۹
اقتصاد کرمان شماره ۶۹ ۹۶/۰۲/۰۶