پور ابراهیمی در واکنش به حادثه انفجار معدن آزادشهر :ابراز همدردی ظاهری هیچ خاصیتی ندارد

۹۶/۰۲/۱۸ شماره 2190 ۲۱۹۰
شماره 2190 ۲۱۹۰
ندای وحدت شماره ۲۱۹۰ ۹۶/۰۲/۱۸